Hiroshi Sugimoto

Mechanical Forms
17 avril > 26 mai 2007
Paris - Beaubourg


Travaux